ÁLDJAD ÉN LELKEM AZ URAT!

Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az Ő nevét.
Ő az, ki megbocsátja bűnödet és meggyógyítja betegségedet.
Ő ki megváltja életedet, megkoronáz kegyelemmel, irgalmassággal tégedet.

Oly nagy az Úr kegyelme, amilyen távol van az ég a földtől,
Vétkeinket messze veti tőlünk, mint napnyugat a napkelettől.
Könyörül az Úr és nagy az Ő irgalma, nem bűneink szerint
cselekszik velünk és késedelmes a haragja.

'Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.'
Zsoltárok könyve 103. fejezet 1.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=lws1JK9dGIU

Forrás ~ InternetLELKEM ÁLDD AZ URAT!

'Lelkem, áldjad az Örökkévalót! Egész valóm áldja szent nevét!
Lelkem, áldjad az Örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled!'
 Zsoltárok könyve 103. fejezet 1-5.

Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, Őt dícsérd!
A lelkem csak Téged áld.


Egy új nap kél, és már ébred minden,
Itt az idő, hogy áldjalak,
És bármi ér ma, bármit rejt az út előttem,
Hadd zengjek este is majd hálával!

Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, Őt dícsérd!
A lelkem csak Téged áld.

Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú,
Szerelmed mély és az égig ér,
Nem szűnök énekelni jóságodról,
Tízezer okom van, hogy zengjek még.

Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, Őt dícsérd!
A lelkem csak Téged áld.

És egy nap majd ez a test elgyengül,
Erőm elhagy, s utam véget ér,
A lelkem mégis Téged áld vég nélkül,
Tízezer évig és mindörökké.

Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, Őt dícsérd!
A lelkem csak Téged áld.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=gCogJPxDG6k

Forrás ~ Internet

 URAM TEHOZZÁD FUTOK

'Minden gondotok Őrá vessétek, mert néki gondja van reátok.'
1 Péter 5:7

Uram Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,
Közelséged, ó mily jó énnekem.
Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,
Úgy kívánlak Téged, Istenem.

Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek,
Ajkam beszéli a Te igazságodat.
Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon,
Nagyon szeretlek Téged, Jézusom.

VIDEÓ


ÚR KRISZTUS FELTÁMADOTT
 
Úr Krisztus feltámadott, 
Reánk malasztja járadott. 
Ő szent vére hullása. 
Lőn pokolnak romlása. 
 
Úristen megváltotta mind ez világot. 
Szent halálával.

Úristen megváltotta mind ez világot,
Szent halálával alászálla poklokra,
 Raboknak váltságára.
Szabadítá híveit, 
régi szentek lelkeit.
 
Úristen megváltotta mind ez világot. 
Szent halálával.
 
VIDEÓ
 
Forrás ~ InternetHIMNUSZ A KERESZTRŐL

Szemem előtt csodás kereszt,
Melyen a menny Királya halt,
Vagyon és fény nem érdekel,
S a gőg helyett, a hála hajt.

A büszkeségem semmi más, 
Csak megváltó Uram lehet,
Kereszten Ő viselt halált,
Így kaptam Tőle életet.
 
Amíg fején, karján, kezén,
Együtt folyt, szeretet és vér,
Különb forrás sosem volt még, 
Sem szebb fejék a tövisnél.

Köszönni hát, mit hozzak én,
Egész világ vajon mit ér,
Teljes valóm legyen Tiéd,
A végtelen szerelmedé.


VIDEÓ

 
Forrás ~ Internet


OTT LÁTTAM ŐT

Ott láttam Őt, fenn a Golgotán,
Szent vére folyt függött a keresztfán,
Megrendült a lelkem, mikor arcába néztem,
Szeméből áradt, hogy értem vállalta a szenvedést.

Jézus, a hálám örökké a Tiéd,
Jézus, a hálám örökké a Tiéd,
Szeretlek én, szeretlek én.

Szeretlek én drága Jézus, szeretlek én.

Jézus, a hálám örökké a Tiéd,
Jézus, a hálám örökké a Tiéd,
Szeretlek én, szeretlek én.

VIDEÓ


Forrás


 OTT A VIA DOLOROSÁN

Ott a Via Dolorosán, Jeruzsálem utcáján,
Ahol a Megváltónk a Golgotára ment.
Tolongott a tömeg s pribékek vonszolták a vesztőhelyre.

Háta ütésektől vérzett, fején töviskorona.
Minden lépés újabb kín és fájdalom.
A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt.

Ott a Via Dolorosán, a szenvedésnek útján,
Ott járt némán, győztesen a Bárány,
Felvette a keresztet, szeretett téged, s engem.
Ott a Via Dolorosán hordozta bűnünket.

S a tisztító vér, az engesztelés,
 Jeruzsálem szívén átáradt felénk.

Ott a Via Dolorosán, a szenvedésnek útján,
Ott járt némán, győztesen a Bárány,
Felvette a keresztet, szeretett téged, s engem.
Ott a Via Dolorosán hordozta bűnünket.

GECSEMANÉ DAL

Jézus fölment a hegyre, a kert csöndjébe.
Léptei súlyosak és lassúak voltak.
Szeretet és ima vitte Őt oda,
az egyetlen helyre, ahova mehetett.

Gecsemáne. Jézus szeret engem!
Ezért ment önként, szívesen a Gecsemánéba.

Ő érzett minden szomorúságot, borzalmat vagy rosszat,
minden fájdalmat, amit valaha is érezhetünk.
Amíg a barátai aludtak,
Ő harcolt, hogy megtartsa az ígéretét, amit régen tett.

Gecsemáné. Jézus szeret engem!
Ezért ment önként, szívesen a Gecsemánéba.

A legnehezebb dolog, amit valaha megtettek,
A leggyötrőbb fájdalom, amit valaha megismertek,
A legnagyobb harc, amit valaha megnyertek,
Ez volt, és Jézus tette meg!
A harcot Jézus nyerte meg.

Gecsemáné. Jézus szeret engem!
Ezért adta ajándékát nekem, a Gecsemánéban.
Gecsemáné. Jézus szeret engem!
Ezért adja ajándékát nekem a Gecsemánéból.

VIDEO


Forrás ~ Internet

'Gethsemane' - agónia

Gecsemáné Dal - Jézus Története

Jézus Krisztus volt és most is a Mindenható Isten Fia. Ő volt az egyetlen tökéletes ember, aki a földön járt. Gyógyította a betegeket és a sánták jártak, a vakok láttak, a süketek hallottak. Feltámasztotta a halottakat. Még ha megengedte is, hogy életét elvegyék, ez az értünk való vezeklésének a cselekedete volt, melynek jelentősége meghaladja a mi értelmünket. A Gecsámáné kertben volt a kezdete az Ő Vezeklésének, amely váltságdíj minden bűnünkért, és azért a lehetőségért, hogy dicsőségben élhessünk a halálunk után. Jézus ott ajánlotta fel csodás közbenjáró imádságát a nevünkben. Amint a mi bűneink, úgy saját maga miatt is szomorúság súlya nehezedett rá, és kérte az Atyát, hogy ha lehetséges 'múljék el ez a pohár (feladat)' - amelyet elviselni túl soknak érezte. Lukács leírja, hogy ez a gyötrelem olyan nagy volt, hogy Jézus 'Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre.' (Lukács 22,44), ami fizikai megnyilvánulása volt fájdalmának. Mégis kijelentette, hogy ez nem olyan volt, amit Ő akart, hanem az Atya akarata volt. És ő folytatta. A gecsemáni kerti agóniája után jött az elfogása, törvény elé állítása, elítélése, azután az elmondhatatlan kínszenvedése a kereszten. Jézus mindezt elviselte értünk. Csak a halála előtt, a kereszten mondta ki 'Bevégeztetett'. A teljes megváltás és áldozat végrehajtatott.Jézus testét eltemették József sírkamrájában. A harmadik napon Jézus dicsőségesen feltámadt és sokaknak megjelent.Senki nem tudja közülünk teljesen felfogni Jézus életének nagyszerűségét, az Ő halálát, és az Ő egyetemes ajándékát az emberiségnek. Mégis, mi is kimondhatjuk a helytartó szavaival, 'Valóban Isten Fia volt.' (Márk 15,39). Hiszek Benne és szeretem Őt.

Forrás ~ Internet

JÉZUS FŐPAPI IMÁJA

A főpapi ima

E szavak után Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: 'Atyám, elérkezett az óra. Dicsőítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsőítsen téged. Hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy akiket neki adtál, azoknak örök életet adjon. Az az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyedüli igaz Istent és akit küldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek a földön: a feladatot, amelynek az elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Most te is dicsőíts meg, Atyám, magadnál: részesíts abban a dicsőségben, amelyben részem volt nálad, mielőtt a világ lett.

Ima az apostolokért

Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, s nekem adtad őket, és megtartották tanításodat. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. A tanítást, amit kaptam tőled, továbbadtam nekik. El is fogadták, s ezzel valóban elismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid - hiszen ami az enyém, az a tied, s ami a tied, az az enyém –, és én megdicsőültem bennük. Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem őket a nevedben, akiket nekem adtál. Megőriztem őket, senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia; így beteljesedett az Írás. Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy ők is szentek legyenek az igazságban.

Ima a hívőkért

De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen eggyé legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek.'

János evangéliuma 17. fejezet 1-26.

VIDEÓ
 
https://www.youtube.com/watch?v=zrDQw6R2AtE 

https://www.youtube.com/watch?v=GjESmA5lzNE

Forrás ~ Internet


JÉZUS ÉLETE LUKÁCS EVANGÉLIUMA SZERINT

'Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!' 
Lukács evangéliuma 17:5
 
 'Uram Jézus Krisztus! Szükségem van Rád! Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten Hiszem, hogy kiontott véred megtisztít minden bűntől. Kinyitom szívem ajtaját, és befogadlak Téged, mint Megváltómat és Uramat. Megbánom mindazt a rosszat, amit valaha is tettem. Kérlek bocsásd meg minden bűnömet, és jöjj a szívembe!' Amen.

VIDEÓ


Forrás ~ Internet
 
JÉZUS VILÁG MEGVÁLTÓJA

Jézus, világ Megváltója,
Üdvözlégy, élet adója,
Megfeszített Istenfia,
Szent kereszted szívem hívja:
Jézus add, hogy Hozzád térjek,
Veled haljak, Veled éljek!

Általszegve kezed-lábad,
Átvert tested roskad, bágyad.
Mezítelen tépett melled!
Ó, siratlak, ó, ölellek!
Jézus, add...

Virágoknak szép virága,
Honnét orcád sárgasága?
Hegyes tövis koronázott,
Édes orcád vérrel ázott.
Jézus, add...

Aszú földet harmatozván,
Vérzel, vérzel a keresztfán.
Úgy piroslik tested róla,
Mint a most nyílt, piros rózsa.
Jézus, add...

Szent karjaid széjjeltárod,
Tán az embereket várod,
Kiken vérrel könyörültél,
Betegekért betegültél.
Jézus, add...

Ím, én magam Hozzád vettem,
Magunk vagyunk, Uram, ketten.
Szent fejedet hozzám hajtsad,
Szóljon hozzám kékült ajkad.
Jézus, add...

Piros forrás, nyílj meg nékem,
Ez a mély seb menedékem!
Ha illeti szomjas ajkam,
Nincs ereje bűnnek rajtam.
Jézus, add...

Fektess el e véres ágyon,
Most szenvedni véled vágyom.
Ha megmosdom e szent vérben,
Fehérré lesz minden vétkem.
Jézus, add...

Jézusom, ha jön a végnap,
Ismerj engem magadénak.
Homlokomon piros véred:
Tied vagyok, úgy ítélj meg!
Jézus, add...
 
VIDEÓ

 
Forrás ~ Internet

HOGYHA HOZZÁD JÁRULUNK

Hogyha hozzád járulunk, szemünk könnybe lábad,
S úgy csókoljuk, ó Urunk, drága keresztfádat,
Amelyen kegyetlen kínozták szent tested,
Amelyet szent kebled drága vére festett.

Krisztusnak szent keresztje győzedelmi zászlónk,
Amellyel megszerezte üdvünket Megváltónk.
Hitünknek, üdvünknek drága szent jelvénye,
Szent kereszt, te jelezd: mily nagy hitünk fénye.

Hisszük: égi székéből az Isten leszálla
És egy szűznek méhéből testet vett magára.
Keresztre szegezve kigúnyolni merték,
Sebezték szent testét s szívét általverték.

Ezt a sok kínt érettünk kellett elszenvedned,
Hogy nekünk, kik vétettünk, megnyissad a mennyet.
Hálánkat irántad csak azzal tudatjuk,
Hogy e szent kenyeret és bort bemutatjuk.

Amikor szent lelkedet, Megváltónk, kiadtad,
A világ megreszketett, megrendült alattad.
Föld és ég hirdették, hogy Te vagy, szent Isten,
Akit áld és imád a világon minden.

VIDEÓ


Forrás ~ Internet


TÉRJ MEG KERESZTÉNY

Térj meg keresztény, hagyd el vétkedet,
jöjj és sirasd meg hűtlenségedet,
húsvét közeleg, készítsd fel szívedet!
 
Penitenciát siess tartani
Üdvösségedre gondot viselni
Krisztus titkait szívedbe fogadni!
 
Mutasd neki hát szeretetedet
minden emberhez kedvességedet
Hogy be takarjad sok gonosz tettedet.

VIDEÓForrás ~ InternetBŰNBÁNÓKNAK MENEDÉKE
 
Bűnbánóknak menedéke,
Trónusodhoz eljövünk,
Ah, mert máshol nincs üdv s béke:
Jézus, irgalmazz nekünk!

Szenvedésed drága árán
Váltottad meg életünk,
Ó, ne hagyj el minket árván:
Jézus, kegyelmezz nekünk!

Hisszük, Uram, mindazt, amit
Üdvünk végett hinni kell;
Amit a szentegyház tanít:
Ebben élünk, halunk el.

Kenyeret s bort áldozatul
Felajánlván teneked,
Kérünk, add meg bő jutalmul
Megtérésre szent kegyed.

Jézus teste s vére által,
Mit a kenyér s bor jelent,
Add, hogy küzdvén a halállal
Nyerjünk babért odafent.

Szent vagy, Uram! örökké szent,
Mi Megváltó Istenünk!
Mit a szentek zengnek ott fent:
Add nekünk is zengenünk.
 
VIDEÓ
 
 
Forrás ~ Internet
 
KERESZTÉNYEK, SÍRJATOK

Keresztények sírjatok,
Mélyen szomorkodjatok.
Keseregjen minden szív,
Aki Jézusához hív.

Nincsen abban irgalom,
Hozzád buzgó fájdalom,
Aki téged meg nem szán,
Ó Jézus, a keresztfán.

Szent testednek sebeit,
Vérrel folyó kékeit
Aki látja és nem sír,
Élő hittel az nem bír.

A kősziklák repednek,
Nap és hold sötétednek,
Minden élő megindul,
Csak a bűnös nem búsul.

Szállj szívedbe, sirasd meg
Vétkeidet s fontold meg,
Hogy az Isten Fia volt,
Aki érted így megholt.

VIDEÓ


Forrás ~ Internet

Ó JÉZUS JÉZUS

1. Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus,
Istennek vérző Fia!
Tűrés példája, szentség formája,
Ó lelkünk drága díja!
 
2. Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Mennyeknek édessége!
Hogy meghervadtál, jaj megfonnyadtál,
Ó lelkek üdvössége!
 
3. Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Ó hívek ékessége!
Ártatlan tűrtél s minket megnyertél,
Ó szívünk édessége!
 
4. Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Mit tettél a világért!
Véredet ontod, testedet rontod
Ádámnak rossz magváért.
 
5. Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Szent tested én kötöztem.
Rút életemmel, rút beszédemmel
Melledet általdöftem.
 
6. Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Szent tested ó én vertem,
Szeretvén vétket, rút részegséget,
Eceted én kevertem.
 
7. Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Szent véred én ontottam,
Szent fejed szúrtam, kezeid fúrtam,
Életed én rontottam.
 
8. Ó Jézus, Jézus, ó édes Jézus,
Szenvedek véled méltán.
Kínodat szánom, vétkemet bánom,
Kereszted mellett sírván.
 
VIDEÓ

Forrás ~ Internet 
JÉZUS A VILÁG MEGVÁLTÓJA
 
Jézus, világ Megváltója,
Üdvözlégy, élet adója,
Megfeszített Istenfia,
Szent kereszted szívem hívja:
Jézus add, hogy Hozzád térjek,
Veled haljak, Veled éljek!

Általszegve kezed-lábad,
Átvert tested roskad, bágyad.
Mezítelen tépett melled!
Ó, siratlak, ó, ölellek!
Jézus, add...

Virágoknak szép virága,
Honnét orcád sárgasága?
Hegyes tövis koronázott,
Édes orcád vérrel ázott.
Jézus, add...

Aszú földet harmatozván,
Vérzel, vérzel a keresztfán.
Úgy piroslik tested róla,
Mint a most nyílt, piros rózsa.
Jézus, add...

Szent karjaid széjjeltárod,
Tán az embereket várod,
Kiken vérrel könyörültél,
Betegekért betegültél.
Jézus, add...

Ím, én magam Hozzád vettem,
Magunk vagyunk, Uram, ketten.
Szent fejedet hozzám hajtsad,
Szóljon hozzám kékült ajkad.
Jézus, add...

Piros forrás, nyílj meg nékem,
Ez a mély seb menedékem!
Ha illeti szomjas ajkam,
Nincs ereje bűnnek rajtam.
Jézus, add...

Fektess el e véres ágyon,
Most szenvedni véled vágyom.
Ha megmosdom e szent vérben,
Fehérré lesz minden vétkem.
Jézus, add...

Jézusom, ha jön a végnap,
Ismerj engem magadénak.
Homlokomon piros véred:
Tied vagyok, úgy ítélj meg!
Jézus, add...

Sík Sándor

VIDEÓ


Forrás ~ Internet